หลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดท่าซุง กล่าวถึงเรื่องนิพพานสูญ-ไม่สูญ

My Guide

หลวงพ่อพระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤาษีฯ) วัดท่าซุง กล่าวถึงเรื่องสมเด็จองค์ปฐม และในตอนนั้นท่านกล่าวเรื่องนิพพานสูญ-ไม่สูญ บันทึกไว้ในเทปดังนี้(โดยย่อ)……

“อาตมาขอย้อนว่า นิพพานมีสภาพไม่สูญ นิพพานจะสูญไปจากความชั่ว จะทรงไว้แต่ความดีหากจะมีคนบอกว่าตายแล้วมีสภาพสูญ ก็ต้องตอบว่าเป็นเรื่องของท่าน ต่างคนต่างรู้ต่างคนต่างมีความเห็นจะให้เหมือนกันไม่ได้ถ้าหากว่านิพพานมีสภาพสูญจริงๆ ทำไมสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จึงกล่าวอ้างอิงถึงพระพทุธเจ้าองค์นั้น พระพุทธเจ้าองค์นี้อย่างคำว่า สัพพะปาปัสสะ อะกะระณัง (ท่านทั้งหลายจงอย่าทำความชั่วทุกอย่าง) ……….

ท่านตรัสว่าพระพุทธเจ้าทุกองค์ตรัสอย่างนี้เหมือนกันหมดพระพุทธเจ้ารู้อย่างนี้ได้อย่างไร ถ้านิพพานมีสภาพสูญทำไมท่านถึงรู้ว่าพระพุทธเจ้าทุกองค์ตรัสอย่างนี้เหมือนกันหมด

ก็แสดงว่านิพพาน มีสภาพไม่สูญเฉพาะของคนไม่สูญ

นิพพานมีสภาพสูญเฉพาะคนสูญจากนิพพาน …….”

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียง โดย : Facebook Vison Bkkc