บัตรเครดิต VISA Platinum

My Guide

ทำบัตรเครดิตเคทีซี วีซ่าไว้เลย ไม่มีค่าธรรมเนียมรายปี แค่รายได้รวม 15,000 บาท ใช้จ่ายค่าบริการ-ซื้อสินค้าได้มากมาย

สมัครฟรี สมัครง่าย กรอกข้อมูลไว้เลย

คุณสมบัติ
เป็นผู้มีรายได้ประจำ, พนักงานบริษัท, ข้าราชการ
‣ อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
‣ รายได้ 15,000 บาท / เดือน ขึ้นไป

ไม่มีค่าธรรมเนียมรายปี, ผ่อน 0.74%ดอกเบี้ยพิเศษ, บริการผู้ช่วยส่วนตัวตลอด 24 ชั่วโมง

บัตรเครดิต KTC Visa Platinum

เอกสารที่ต้องเตรียม

สำหรับพนักงานบริษัท, ข้าราชการ, พนักงานรัฐวิสาหกิจ
‣ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ
‣ สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้าน
‣ เอกสารแสดงรายได้ เช่น หนังสือรับรองเงินเดือน/สลิปเงินเดือน หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ทวิ 50 เป็นต้น
‣ สำเนาบัญชีธนาคารที่เป็นบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน พร้อมหน้าสมุดที่ระบุชื่อ – เลขที่บัญชี

บัตร เคทีซี พราวหากต้องการสมัครบัตรกดเงินสดกดที่นี่ >>>

บัตร เคทีซี พราว