ราคากองทุน

ราคากองทุน
My Guide

รวม Link ราคากองทุนรวมของ บลจ. ต่างๆ ไทยพาณิชย์ กรุงเทพ กรุงศรี กสิกร กรุงไทย ฯลฯ

เช็คราคากองทุน มากถึง 9 บลจ. ดังนี้

ราคากองทุน ไทยพาณิชย์ https://www.scbam.com/th/fund/nav/

ราคากองทุน บัวหลวง https://www.bangkokbank.com/th-TH/Personal/Save-And-Invest/Mutual-Funds/Fund-Prices

ราคากองทุน กรุงศรี  https://www.krungsriasset.com/TH/NAV.aspx

ราคากองทุน กรุงไทย https://www.ktam.co.th/th/fund-nav.aspx

ราคากองทุน ธนชาติ https://www.thanachartfundeastspring.com/tfundwebv4/infoid/idp_navfund.aspx

ราคากองทุน UOB https://www.uobam.co.th/th/price/list

ราคากองทุน TMB https://www.tmbbank.com/tmbadvisory/partner/nav

ราคากองทุน Tisco https://www.tiscoasset.com/th/mf/navs.jsp

ราคากองทุน กสิกรไทย https://www.kasikornasset.com/th/mutual-fund/nav/Pages/index.aspx

หวย หวยออนไลน์ Jetsadabet

 

ความเสี่ยงของกองทุนรวม

ความเสี่ยงทั่วๆ ไปของกองทุนรวม เมื่อมีปัจจัยบวกหรือลบมากระทบ ทำให้ราคาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่กองทุนรวมเข้าไปลงทุนมีการเปลี่ยนแปลง ก็จะส่งผลให้ มูลค่า NAV ของกองทุนรวมนั้นเปลี่ยนแปลงขึ้นลงตามไปด้วย ความเสี่ยงทั่วๆ ไป ที่เกี่ยวเนื่องกับการลงทุนในกองทุนรวม ได้แก่

1. ความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราดอกเบี้ย (interest rate risk)

เช่น อัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดเปลี่ยนแปลงขึ้นลงจนส่งผลให้ราคาของตราสารหนี้ที่กองทุนรวมเข้าไปลงทุนเปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้นหรือลดลงในทิศทางตรงข้ามกับทิศทางของอัตราดอกเบี้ย

2. ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของภาวะตลาดโดยรวม (market risk)

เช่น ภาวะเศรษฐกิจในประเทศซบเซา อาจส่งผลให้ราคาของหลักทรัพย์ต่างๆ ที่กองทุนรวมไปลงทุนอยู่มีแนวโน้ม เปลี่ยนแปลงลดลง

3. ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง (political risk)

เช่น เกิดการปฏิวัติ เปลี่ยนแปลงการปกครอง อาจทำให้มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบริหารประเทศและการลงทุนได้ ซึ่งจะ กระทบบริษัทที่ประกอบธุรกิจ หรือในกรณีที่การเมืองไม่มีความแน่นอน อาจส่งผลให้ภาวะตลาดชะลอตัว ส่งผลให้ราคาของ หลักทรัพย์ในตลาดลดลงหรือชะลอตัวได้

4. ความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่กองทุนรวมไปลงทุน (company risk)

เช่น บริษัทบริหารงานผิดพลาดจนทำให้ผลการดำเนินงานขาดทุน

5. ความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ (credit risk)

เช่น บริษัทที่ออกตราสารหนี้ซึ่งกองทุนรวมเข้าไปลงทุนมีผลการดำเนินงานย่ำแย่จนไม่สามารถจ่ายคืนเงินต้นและดอกเบี้ย ให้กับกองทุนรวมตามเวลาที่กำหนดได้

6. ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่อง (liquidity risk)

เช่น หลักทรัพย์ที่ลงทุนไว้มีการซื้อขายเปลี่ยนมือไม่มาก อาจทำให้ไม่สามารถซื้อขายหลักทรัพย์ได้ในราคาหรือจำนวน ที่ต้องการภายในช่วงเวลาอันเหมาะสม

นโยบายการลงทุนที่แตกต่างกันของแต่ละกองทุนรวมก็ทำให้เกิดความเสี่ยงมากน้อยแตกต่างกัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *